Villkor för annonsering

Här hitar du villkoren för digital annonsering på Hamnen.se hos Kapten Media AB.

Villkor för digital annonsering på Hamnen.se: Kapten Media AB, org. nr. 556844-0654, Ängshyddevägen 1, 181 31 Lidingö (”Kapten Media”) tillämpar nedanstående villkor vid köp, försäljning och förmedling av annonser i elektroniska tjänster och produkter (nedan tjänst) om inte annat uttryckligen avtalats.

1. Definitioner
Med annonsör förstås fysisk eller juridisk person som själv eller genom annan för egen räkning beställer annons. Med beställare förstås var och en, som i egenskap av annonsör eller på uppdrag av annonsör beställer annons. Med tredjepartsannonsering förstås att annons vid exponeringen hämtas från annan parts annonssystem för visning i tjänst som ägs eller administreras av Kapten Media.

2. Annonsörens ansvar
2.1 Annonsör ansvarar för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt såsom t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, annan författning och myndighetsbud samt även utomrättsliga regler för marknadsföring.
2.2 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera annonsören.
2.3 Annonsör ska tillhandahålla Kapten Media fullständigt och fullgott annonsmaterial enligt de tekniska materialspecifikationer som Kapten Media från tid till annan tillämpar.
2.4 Annons ska, i fullständigt och fullgott skick enligt punkt 2.3 ovan, vara Kapten Media tillhanda senast fyra (4) arbetsdagar före överenskommen startdag för annonseringen om inte annat avtalats särskilt.

3. Rätt att vägra annonsering
Kapten Media förbehåller sig rätten att vägra införa annons. Annonsör erinras även om att ansvarig utgivare för Hamnen.se enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons. Vid vägrat införande av beställd annons svarar Kapten Media endast för återbetalning av eventuellt förskottsbetalat vederlag avseende det vägrade införandet.

4. Felaktig/utebliven leverans
4.1 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida ansvarar beställaren gentemot Kapten Media med belopp högst motsvarande annonskostnaden.
4.2 Kapten Media är fritaget från ansvar för fel i annonsmaterial, som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant material.
4.3 Kapten Media är fritaget från ansvar för utebliven publicering av annons eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför Kapten Medias kontroll.
4.4 Kapten Media är fritaget från ansvar om annons införs och placeras på annan än beställd plats om skälet till detta är att annons material lämnats till Kapten Media för sent i förhållande till gällande frist.
4.5 Om annons till innehållet är felaktig och det beror på Kapten Media AB, ansvarar Kapten Media gentemot beställaren med högst ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga till Kapten Media för den felaktiga annonsen. Som fel i annons avses även att annonsen införts på annan plats än beställd plats eller att annons felaktigt införts på annan dag än beställd dag.
4.6 Under/överleveranser
(i) Underleverans av exponeringar – mätt enligt Kapten Medias annonssystem vid köpt annonsplats ersätts endast om leveransen totalt understiger 90 % av beställt antal exponeringar.
(ii) Om leveransen understiger 90 % av beställt antal exponeringar ersätts annonsören i första hand med uteblivet antal exponeringar.
(iii) Merkostnader (t.ex. ökade personalkostnader) vid överleveranser ersätts ej av Kapten Media.
(iv) Vid sent levererad annons kan annonsören ej kräva ersättning för underleveranser.
(v) Leveransstörningar beroende på externa nyhetshändelser, som medfört att Kapten Media tvingats reducera mängden annonser på sajten (s.k. nödsajt), regleras enligt punkt 4.6 (i) – (iii).

5. Tredjepartsannonsering m.m.
5.1 Vid tredjepartsannonsering äger Kapten Media rätt att avbryta annonsering om annonsören ej uppfyllt de krav som följer av punkterna 2.1 och 2.2 ovan.
5.2 Annonsören kan hållas ansvarig/ersättningsskyldig om dess annons ej följer punkterna 2.1 samt 2.2.

6. Reklamation
Reklamation med anledning av fel i annons ska vara skriftlig och ske snarast möjligt och senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes. Reklamation mot Kapten Media faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum.

7. Avbokning
Avbokningar ska vara skriftliga och vara Kapten Media tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan kampanjstart. Annons som avbokas senare debiteras. Vid avbokning av kampanj kan överenskommen rabattsats för köpt kampanj komma att korrigeras, t.ex. kan överenskommen rabatt/rabattsats utebli om förutsättningarna för att erhålla rabatt ej uppfylls p.g.a.avbokning.

8. Betalning
8.1 Kapten Media fakturerar alltid vid kampanjstart. Är det en längre kampanj kan fakturan delas upp per månad eller kvartal, alltid med fakturering i början av varje delperiod.
8.2 Kapten Media har rätt att kräva förskottsbetalning. Beställaren ska erlägga betalning enligt gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och ev. andra skatter tillkommer.
8.3 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen enligt Kapten Media faktura.

9. Äganderätt till annonsoriginal
Äganderätten till annonsmaterial som producerats av Kapten Media och betalats av annonsören enligt specificerad räkning tillkommer annonsören.
Äganderätten till övrigt annonsmaterial som producerats av Kapten Media tillkommer Kapten Media.
Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer Kapten Media om inte annat avtalats.

10. Befrielsegrunder
Befriande omständigheter, d.v.s. förhållanden som gör att part blir befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sin del av avtalet är bl.a. nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom.

Villkor för annonsering; Kapten Media AB; ver: 2015:1

Hamnen Play/ Tipsar

 

hamnenplay dump

Mest läst

mestlast dump

 

Bloggar/senaste

Bloggar senaste

 

Senaste nytt

Senaste nytt